Forvaltning i Dovre

dovre-national-parkDovre Nasjonalpark forvaltes av et styre som har ansvaret for vernområdene i Dovrefjell. Disse områdene inkluderer flere forskjellige typer vernede områder, blant annet selve nasjonalparken, flere landskapsvernområder, og fire forskjellige naturreservater.

Formålet med vernet av disse områdene er først og fremst å ivareta biotopen til de forskjellige stammene av villrein som ferdes mellom Snøhetta og Knutshø. Disse stammene er faktisk de aller siste gjenlevende i hele Norden, og derfor påligger det Norge et stort og særskilt ansvar med å forvalte reinen og dens leveområde.

I tillegg er dette et stort, viktig, og sammenhengende område med fjell og uberørt natur som skal tas vare på, selv om det også skal være mulig å bruke denne til noen enkle friluftslivsformål. Det er viktig å ta vare både på naturen og det særpregede kulturlandskapet i området. For eksempel finnes det gamle seterlandskap som også faller inn under verneformålet.

Biotopvernområder er en spesiell type verneområde som i hovedsak er ment å sikre livsgrunnlaget for en bestemt art eller arter. I Dovrefjell er det to slike områder som begge er ment å sikre de områdene som reinen bruker til trekket. Villreinen beveger seg i løpet av året fra sted til sted etter et visst mønster, og disse bevegelsene må ikke forstyrres av menneskelig aktivitet. Det er også naturreservater i Dovrefjell med store og unike naturverdier som har gitt grunnlag for strenge vernebestemmelser.

Den som bare ønsker å gå tur i fjellet, vil imidlertid ikke være særlig berørt av de reglene som gjelder for vern. Noe annet gjelder dog for syklister. Det er som regel ikke tillatt å sykle i nasjonalparken, med noen få og merkede unntak. Man må holde seg til disse stiene dersom man ønsker å sykle i Dovrefjell. Naturen der oppe er sårbar, og derfor har Dovrevettreglene blitt utarbeidet. Det er ikke tillatt med motoriserte kjøretøy i fjellet.