Forskning på villrein i Dovre

forskning-pa-villrein-i-dovreVillreinstammen som holder til i Dovrefjell er den siste levedyktige stammen i sitt slag i Skandinavia, og har derfor stor betydning både i et verneperspektiv og ut fra forskningsformål. Reinen er interessant både fra et biologisk ståsted og som en kilde til historisk informasjon om livet til nordmennene og samenes forfedre, som i stor grad livnærte seg av å følge villreinens vandringer.

Det er nå nesten 10 år siden villreinnemnda for Knutshø og Snøhetta tok initiativet til et større forskningsprosjekt på villrein. Her skulle reinens bruk av arealet i området kartlegges ved bruk av GPS-sendere, som på dette tidspunktet hadde blitt mye bedre og rimeligere enn tidligere. Denne teknologiske innovasjonen ga med andre ord en ny og unik mulighet til å forske på et dyr som ellers kan være vanskelig å følge for forskerne. Stortinget var også opptatt av dette prosjektet, på grunn av interessen for hvordan området skulle ivaretas i forbindelse med nedleggingen av skytefeltet på Hjerkinn.

I begynnelsen var det bare snakk om et prosjekt som skulle forske på området avsatt for villreinen i Snøhetta, men etter hvert ble det satt frem krav om at hele regionen måtte dekkes av prosjektet. Dermed ble også villreinområdene lenger sør og øst, i Rondane og Knutshø, inkludert i planene. Det har imidlertid hele tiden vært en inndeling i tre separate prosjekter for de tre områdene, selv om kritiske røster gjentatte ganger har tatt til motmæle mot denne fragmenteringen.

Når det er sagt, må det også sies at alle prosjektene følger en felles mal. Det er imidlertid sterke elementer av lokal brukerstyring i prosjektene. Brukerne i dette tilfellet er selvfølgelig ikke reinen, men de ulike interessene og grupperingene tilknyttet bruk og forvaltning av de ulike områdene. Fagansvaret ligger hos Norsk institutt for naturforskning, men mye av den daglige oppfølgingen tilligger Norsk villreinsenter.